Whole school werken 

Experten zijn het eens: wereldburgerschap stop je niet in één vak, een eenmalig project of een mondiale dag. Dat heeft doorgaans weinig effect. 

Om op een zinvolle manier te werken aan wereldburgerschapscompetenties werk je best whole school of schoolbreed.

Dat wil zeggen dat het deel uit maakt van het schoolklimaat en de schoolvisie, dat je er in je lessen aan werkt, maar ook tijdens middagactiviteiten, via leerlingenparticipatie of projectdagen. Leraren zien zich ook ondersteund in hun werk aan wereldburgerschap via professionalisering en partners.

Enkele tips om whole school te werken:

 • Ondersteuning van schoolleiding cruciaal. Zonder steun van directie of coördinatie is een duurzame aanpak bijna onmogelijk. Begin er niet aan zonder hen te overtuigen van het belang.
 • Stel een werkgroep samen van minimum 4-5 leraren die het werk- en denkproces trekt.
 • Geef verantwoordelijkheden aan zo veel mogelijk mensen in het lerarenteam. Sommigen engageren zich voor milieuzorg, anderen voor diversiteit, nog anderen voor een democratische schoolcultuur.
 • Maak liefst coördinatie-uren vrij om te werken aan wereldburgerschap. Deze WB-coördinator stimuleert, verdiept en verbreedt het proces. Dit hoeft geen voltijdse betrekking te zijn, maar een zichtbaar mandaat is een meerwaarde.

Om sterker whole school te werken op school ontwikkelden we een zelfevaluatie-instrument.

Het instrument brengt voor vijf schooldomeinen enkele vragen samen die inspiratie kunnen bieden. Je kan per vraag aanduiden of je deze vraag nog even wilt parkeren (koelkast); of je hier sterker op wilt inzetten (pijl in de roos) en of je dit al sterk doet en dus sterker zichtbaar wilt maken (trofee toekennen).  

Het instrument brengt niet zozeer in kaart waar je overal al aan werkt, het wilt vooral helpen om prioriteiten te stellen. Het kan een uitgangspunt zijn om met je team in gesprek te gaan.

Er zijn andere tools die wel zeer concreet de stand van zaken bij jou op school kunnen opmaken: 

 • Het Metroplan van Kleur Bekennen: dit plan verbindt de verschillende wereldburgerschapthema’s met elkaar. Iedere leraar kan benoemen hoe hij in zijn vak werkt aan bepaalde WB-thema’s. Gratis aan te vragen bij Kleur Bekennen.
 • De burgerschapsbooster van het GO! De burgerschapsbooster is een online instrument dat aan de hand van  stellingen peilt naar de opvattingen, ervaringen en gedragingen van leerlingen met betrekking tot burgerschap. De burgerschapsbooster geeft je school een beter zicht op welke waarden al sterk leven bij de leerlingen en welke nog beter ontwikkeld kunnen worden. De booster is dus geen extern evaluatie- of controle-instrument maar een hulpmiddel voor de school zelf om te achterhalen waar de sterke en waar de te ontwikkelen punten voor het team zitten.
 • De scan van School Zonder Racisme: in deze scan denkt het team na in hoever wereldburgerschap verankerd is in het beleid, de schoolvisie, de schoolwerking, het curriculum en de leerlingenparticipatie, leerlingen. De workshop en nauwkeurig verslag zijn aan te vragen via de website.

Enkele tips bij dit inventarisatiewerk:

 • Verlies je niet in eindeloos inventariseringswerk. Het is niet noodzakelijk om een volledig beeld te krijgen van alles wat je al doet om aan de slag te gaan.
 • Focus je op sterktes en kansen. Een zwakte-analyse is niet nodig. Dat werkt verlammend. Het is een Appreciative Inquiry .
 • Stel duidelijke prioriteiten. Je hoeft niet op alles in te zetten om te werken aan wereldburgerschap.
 • Dit hoeft geen denkproces van het hele team te zijn. Het is vaak constructiever om aan de slag te gaan met een groep betrokken leraren. Natuurlijk is briefing van het hele team noodzakelijk.
 • Het is interessant om leerlingen (de leerlingenraad) te betrekken op dit denkproces. WB draagt participatie in zich.
  ​​​​​​​
Daarnaast werden er een aantal interessante trajecten en voorbeeldleerlijnen ontwikkeld in het kader van dit onderzoek. 


image-248860-deelmineralen-02.png
File

Zelfevaluatie whole school (nl)

Bestand Downloaden
File

Selfassessment whole school (eng)

Bestand Downloaden
image-248861-deelmineralen-04.png
File

Metroplan Kleur Bekennen

Bestand Downloaden
image-248859-deelmineralen-01.png
File

Traject Busleyden Atheneum - Campus Caputsteen Mechelen

Bestand Downloaden
File

Leerlijn Busleyden Atheneum - Campus Caputsteen Mechelen

Bestand Downloaden
File

Leerlijn WB Atheneum D'Hek Landen

Bestand Downloaden
image-248857-UCLL_LOGO_RGB.png